Region

Współcześnie termin region również bardzo często oznacza pewną część administracyjną terytorium kraju. Tak pojmowany powinien być przedmiotem zainteresowań na ponadpodstawowym etapie edukacji, w przeciwieństwie do regionu pojmowanego
w węższym zakresie, jako najbliższe otoczenie szkoły, miejsca zamieszkania, które powinny być omawiane w szkołach podstawowych.
Nieodłącznie z pojęciem „regionu” łączy się termin „regionalizmu”, który w szerokim znaczeniu oznacza kulturę danego regionu oraz zespół cech charakterystycznych dla niego. Pojmowany jest także jako pewna koncepcja ideologiczna, jako ruch społeczny, zmierzający do poznania i twórczego wykorzystywania wartości i sił tkwiących w małych zespołach społeczno – przestrzennych. Istotą tak pojmowanego „regionalizmu” jest równoczesna chęć wzbogacania kulturalnego i naukowego aspektu życia małych społeczności lokalnych poszczególnych terytoriów państwa, przy jednoczesnym zachowaniu ich indywidualnych odrębności kulturowych, których po 1945 roku próbowała pozbyć się władza dążąca do zamazania jakichkolwiek różnic.