Potiebia

Potiebnia: rola obrazów – za ich pośrednictwem różnorodne przedmioty i czynności łączone są w grupy, a coś znanego przedstawia rzecz nieznaną.

Obraz jest prosty i jaśniejszy niż to, co przedstawia

Celem obrazowości jest zrozumienie obrazu.

Bez obrazu nie ma sztuki. – Starano się zatem, zrozumieć sztukę jako myślenie o obrazach.

Po latach wysiłków Kulikowski wyodrębnił lirykę, architekturę, muzykę jako osobne gat. Sztuki „bezobrazowej”

Sztuki liryczne – mające do czynienia bezpośrednio z emocjami.

Istnieje olbrzymia dziedzina sztuki, która nie stanowi specjalnego sposobu myślenia.

Niemniej ze sztuk należących do tej dziedziny liryka jest całkowicie podobna do sztuki obrazowej.

ALE: sztuka obrazowa przechodzi tu w sztukę bezobrazową zupełnie niezauważalnie.

Obrazy są przez stulecie niezmienne.

Obrazy są niczyje . Każdy poeta czerpie od poprzedniego i zmienia je.

Obrazy w poezji są dane. Stąd też przypominamy sobie obrazy, a nie myślimy o nich.

Myślenie obrazowe nie łączy wszystkich rodzajów sztuk, nawet sztuk słowa.

Zmiana obrazów dla rozwoju poezji jest nieistotna.

Artyzm danego zjawiska, przynależność do poezji wynika ze sposobu naszej percepcji.

Chwyt udziwnienia

CHWYT UDZIWNIENIA

  • pojawia się gdy nie występuje nazwa np. przedmiotu, ale opis tej rzeczy jakbyśmy ją widzieli po raz pierwszy w życiu.
  • zobaczyć znane jako nieznane
  • przykładem może być Tołstoj: koń mówi o pojęciu własności ludzi. zmiana perspektywy narracji, opisy bitew każdorazowo z punktu widzenia kogoś innego
  • udziwnienie jest obecne wszędzie tam gdzie jest obraz

Chwyty w literaturze nie sprowadzają się jedynie do udziwnienia.

poezja – mowa utrudniona

proza – stopień „ zero” wypowiedzi – nie widzimy za niż znaczenia. mowa zwykła

Pytanie czy chwyty są wieczne – nie – jak epitety automatyzują się, wtedy nie poruszają już naszej wrażliwości ( czy ciekawa byłaby 20 książka napisana z perspektywy konia???)

Dlatego literatura jest dynamicznym układem wielu chwytów.

 

Umberto

W podrozdziale tym U. Eco przytacza różne sposoby definiowania symbolu. Podstawowe dla tych rozważań pytanie brzmi: czym jest symbol ( niżej zamieszczone definicje pochodzą ze słownika filozoficznego Lalande’go, który cytuje Eco):

– ,,Każdy konkretny znak, który ewokuje (na podstawie naturalnego związku) coś nieobecnego czy pozostającego poza możliwością percepcji: berło, symbol władzy królewskiej”

Symbolika

W niektórych strukturach rodzinnych bycie szwagrem szwagra szwagra czwartej osoby zakłada istnienie pokrewieństwa. Ujmując zagadnienie leksykograficznie, związek tego typu jawi się natomiast, co najwyżej, jako narzędzie zrozumienia danego procesu z punktu widzenia semantyki historycznej. To naturalne, że w świecie nieprzerwanej interpretacji i nieograniczonej semiozy w celu interpretacji selektywnej można przejść od kozaka do zbrojnego na koniu, następnie do huzara, potem do postaci z operetki i od niej na koniec do wesołej wdówki. Nie pozwala to jednak na stwierdzenie, że istnieje pokrewieństwo między kozakiem a wesołą wdówką.” (przepisałam ten fragment słowo po słowie, bo trudno było go zreferować).

Semiotyka symboliki

Istnieją przede wszystkim teorie identyfikujące aspekt symboliczny z obszarem, który określa się dzisiaj zazwyczaj jako aspekt semiotyczny. W tej perspektywie symboliczna jest działalność, dzięki której człowiek porządkuje złożoność swoich doświadczeń, organizując je w struktury znaczeń, którym odpowiadają systemy oznaczników. Tryb symboliczny nie tylko pozwala na ,,nazwanie” doświadczenia, lecz również na jego uporzadkowanie i ustanowienie jako takiego, czyniąc je zjawiskiem możliwym do zakomunikowania i poddania procesom myślowym.

Tryb symboliczny i semiotyczny zostają również utożsamione w strukturalizmie Levi-Straussa. W podobny sposób tryb semiotyczy pokrywa się z trybem symbolicznym u Lacana.To samo utożsamienie znaleźć można, pomimo terminologicznych różnic, w pracach Julii Krisetevej ( Tryb symboliczny, jest momentem języka ,,z całą swoją wertykalną warstwowością – desygnat, znaczenie, oznacznik – i ze wszystkimi wynikającymi z niej sposobami artykulacji logiczno-semantycznej”). Dla Freuda symbolika jest zbiorem symboli onirycznych o stałym znaczeniu.

Pole psychoanalityczne

Z trzech rejestrów pola psychoanalitycznego (wyobraźniowy, rzeczywisty i symboliczny) pierwszy odznacza się związkiem z obrazem ,,podobnego”. Realizuje się ono w samym mechanizmie percepcyjnym. Związkiem podobieństwa (a zatem wyobraźniowym) jest relacja między podmiotem a jego odbiciem w fazie lustra, wyobraźniowy jest erotyczny lub agresywny związek znajdujący wyraz w reakcjach dualnych, do strefy wyobraźni należą przypadki izomorfizmu. Lacan nie jest zainteresowany typologią różnic między rozmaitymi typami znaków, do tego stopnia, że spłaszcza związek między orzecznikiem a znaczeniem oraz sposoby korelacji wewnętrznej logiki oznaczników. Lacana interesuje nie tyle to, że w porządku symbolicznym tworzą się funkcje znakowe, ile fakt, iż poziomy korelowane przez funkcję odznaczają się systematycznością, czyli mają pewną strukturę: ,,Myśleć znaczy zastąpić słonie słowem słonie, a słońce rysunkiem koła.” Jednak ,,słońce wyrażone rysunkiem koła nic jeszcze nie znaczy. Nabiera znaczenia dopiero w relacji z innymi formalizacjami, razem z nimi stanowiąc symboliczną całość […] Symbol funkcjonuje tylko jako element całego świata symboli.” W przykładzie tym Lacan mówi zarówno o ,,symbolu” werbalnym, jakim jest słowo ,,słoń”, jak i o symbolu wizualnym, jakim jest koło oznaczające słońce. Nie wydaje się zainteresowany odmienną strukturą znakową dwóch typów ,,symboli”.

Aspekt symbolu.

PEIRCE definiuje jako symbol każdy znak związany ze swoim przedmiotem na zasadzie konwencji. Podczas gdy indeks odnosi się do własnego przedmiotu na podstawie przyczynowości fizycznej, a znak ikoniczny na podstawie własnych cech charakterystycznych (podobieństwa), symbol ,,jest znakiem odnoszącym się do przedmiotu, który denotuje, na podstawie prawa, zwykle skojarzenia idei ogólnych.”

Symbole algebraiczne, logiczne czy chemiczne mają, według Peirce’a również aspekty ikoniczne, jako że ich forma reprezentuje formy logiczne; Żaden znak nie jest też wyłącznie symbolem, ikonem lub indeksem, lecz zawiera w różnych proporcjach, elementy wszystkich trzech typów.

Medycyna z Tybetu.

W charakterze głośni leczenie tybetańska, powinniśmy żyć w taki sposób, żeby elementy naszego organizmu plus tupet, która na mocy niego przepływa, wcześniejszy w stanie równowagi. Medycyna pochodząca z Tybetu jest nauką holistyczną, to jest, że traktuje system na sposób syntetyczny, jak połączenie wielu elementów, które powinny ze sobą zbiegać się. Leczenie tybetańska nie opiera się jedynie na naturalnych medykamentach. Nie wyklucza jej osoba możliwości korzystania z konwencjonalnych metod stosowanych na całym świecie. Nieraz łączy ona ze sobą elementy medycyny Dalekiego Wschodu również elementy medycyny typowo zachodniej. Aby sztuka lekarska przebiegało efektywnie, potrzebna jest konsultacja ze specjalistą, kto zbada lokalny ustrój wobec każdym kątem. Dokonuje on podsumowania rozmaitych objawów miejscowych, takich jako przykładowo bóle w konkretnych miejscach, i podobnie wysypki również alergie. Ważna jest podobnie reakcja organizmu na chorobę, skoro każdy organizm reaguje na sposób subiektywny na daną chorobę. Mogą owo egzystować

Nauka języków

Nauka języka popłaca, niemniej jednak właściwie dlaczego? Dzieci od najmłodszych lat zapisywane są na zajęcia dodatkowe z nauki języka obcego. Nic dziwnego, wszak doświadczeni rodzice preferują dla indywidualnych pociech jak najlepiej. Nie da się ukryć, iż umiejętność biegłego władania językiem opłaca się. Profesja tłumacza jest współcześnie „w cenie” i właściwie każda firma posiadająca wpływy na obcych rynkach poszukuje tłumacza, który umiejętnie zajmie się interesami firmy. Funkcja tłumacza jest potrzebna oczywiście nie tylko firmach, ale przydaje się także w momencie, gdy chcemy zostać rezydentem zagranicznego hotelu, pilotem wycieczek czy także gdy chcemy tłumaczyć dokumenty. Pamiętajmy jednak, że w momencie gdy miałbym ochotę podjąć pracę tłumacza przysięgłego potrzebne będą odpowiednie kwalifikacje i egzamin, który potwierdzi nasze zdolności i możliwość wydawania owych dokumentów w języku obcym. Dokumenty tłumaczone są uznawane jedynie w momencie, gdy posiadają potwierdzenie tłumacza przysięgłego. Oczywiście taki zawód należałoby już do bardziej lukratywnych, nie da się natomiast ukryć, iż nasze zarobki jako tłumacza zależą nie jedynie od kwalifikacji, niemniej jednak także umiejętnej autoprezentacji.

Leczenie tybetańskie.

Leczenie tybetańska ma owo aż do siebie, że w wyróżniający się, niż europejski, sposób traktuje schorzenia dodatkowo ustrój człowieka. Przede wszystkim przygląda się organizmowi na sposób indywidualny, oraz równocześnie patrzy na niego wszechstronnie. Doktorzy, którzy mają doświadczenie w zakresie medycyny tybetańskiej, w sposób subiektywny dobierają terapię na rzecz każdego spośród pacjentów. Takie ujęcie różni się w spory rodzaj od podejścia medycyny zachodniej, która patrzy wycinkowo na pacjentów. Zwłaszcza należy podkreślić zjawisko, że medycyna Dalekiego Wschodu patrzy na wszelkie problemy ze zdrowiem, jako zadanie równowagi energii oraz elementów, takich w charakterze zły humor, flegma i powietrze. W obecnych czasach niemało czynników szkodzi naszym organizmom; są owo przykładowo: uzus, dieta, oraz podobnie stosunki klimatyczne. Z drugiej strony na nasze wigor wpływają nasze cztery kątyyśli, postępowanie aż do świata oraz nastrój. Nie bez znaczenia są też predyspozycje genetyczne. Wszelkie te elementy mają nie budzący wątpliwości oraz niemały wpływa na wcięcie naszego zdrowia.